Kerkdiensten en mededelingen


Mededeling betreffende voornemen verkoop pastorie

Beste parochianen

Het zal jullie niet ontgaan zijn dat de kerken het moeilijk hebben. Kerkbezoek neemt af, minder priesters, minder vrijwilligers en sterk teruglopende financiën.
Dat noopt ons om maatregelen te nemen. In het Beleidsplan 2021-2025 wordt de richting aangegeven. Dit plan is te vinden op de website www.clustertabor.nl .
Dat betekent voor ons cluster dat binnen afzienbare tijd enkele kerken zullen moeten sluiten. We streven wel naar een vorm en plek om lokaal invulling te kunnen blijven geven aan pastorale nabijheid, denk aan de lopende pastorale ontmoetingen.
H. Missen zullen op termijn in frequentie afnemen en verplaatst worden naar het Eucharistisch centrum in Heythuysen en mogelijk nog een andere kerk in ons cluster.
Naast de kerken zijn er ook nog een 4-tal pastorieën in ons bezit. Ons doel is om pastorieën welke goed te verhuren zijn vooralsnog te behouden. Pastorieën welke grote aanpassing behoeven zullen worden afgestoten.
De pastorie van onze parochie H. Liduina is gedateerd en vraagt te veel aanpassing willen we deze redelijkerwijze kunnen verhuren. Door het Clusterbestuur is In overleg met de kerngroep van Kelpen-Oler besloten om de pastorie te gaan verkopen. Inmiddels heeft het Bisdom met verkoop ingestemd.
Het Bisdom heeft wel een aantal voorwaarden gesteld.

 • parochianen moeten vooraf kennis kunnen nemen van de verkoop
 • er zal een anti-speculatiebeding voor 10 jaar moeten worden opgenomen
 • alle mogelijke milieurisico’s zijn voor de koper
 • geen gebruik van de woning in strijd met de goede zeden
 • concrete verkoop dient te worden goedgekeurd door Bisdom

Het Clusterbestuur heeft in overleg met de kerngroep Kelpen-Oler nog enkele aanvullende voorwaarden opgenomen.

 • een onafhankelijk taxateur dient een taxatierapport op te stellen
 • koper dient in 1e instantie in Kelpen-Oler te wonen en aldaar een woning te verlaten.
 • koper dient de woning als gezin te betrekken
 • betrokkenheid bij de parochie H. Liduina is een pré
 • er zullen afspraken worden gemaakt m.b.t. medewerking aan toekomstig gebruik van kerk en omliggend gronden

Omdat kerk en pastorie mede door inzet van de gemeenschap Kelpen-Oler tot stand is gekomen willen wij de parochianen dan ook als eerste via deze weg informeren.
Mocht U vragen of bemerkingen hebben over de voorgenomen verkoop of interesse hebben in aankoop van de pastorie dan kunt u reageren naar: 
parochiekelpenoler@gmail.com  of bellen met Jo Smolenaars 0651193029.

Kerngroep en Kerkbestuur parochie Kelpen-Oler


H. Mis

Op zaterdagen in de even weken om 17.30 uur 


H. Missen en intenties

Het gekleurde blokje geeft de liturgische kleur aan van de betreffende dag.


           

Mededelingen

 • Coronabeperkingen: max. aantal personen op gemarkeerde plekken i.v.m. anderhalve meter afstand. Leden uit een gezin mogen bij elkaar plaatsnemen.
 • Dagkapel open: woensdag t/m zondag van 12.00 - 18.30u.
 • Misintenties s.v.p. minimaal 3 weken van tevoren opgeven via parochietelefoon.
 • Parochietelefoon: 06-81252269                                                                 
 • Parochiekantoor Kelpen-Oler is voorlopig gesloten vanwege Corona.. Bel eventueel de parochietelefoon 06-81252269 of het parochiekantoor Heythuysen, tel. 0475  493680
 • Pastoor Vankan: 0475-475372
 • Kerkdeurcollectes in dit jaar:

Miva 28-29 aug

Missiezondag  23-24 okt

Adventsactie bisdom 27 nov-19 dec

Zie voor meer info deze website en ook de clusternieuwsbrieven in de kerk.