Grathem


Veel info over de kerk van Grathem vindt u hier, op de website Kerkgebouwen in Limburg. 


Inzegening strooiveld op de begraafplaats te Grathem

 

Op 18 april 2021 heeft pastoor Marcus Vankan het strooiveld ingezegend onder dankzegging aan diegene die zich vrijwillige hebben ingezet om dit strooiveld te realiseren. Pastoor Marcus Vankan was erg onder de indruk van het resultaat en vond het een verrijking van de begraafplaats in Grathem.

Het afgelopen jaar werd duidelijk dat er in Grathem behoefte was aan een strooiveld om de as van een dierbare overledene te kunnen uitstrooien. Vanwege het gegeven dat er steeds meer mensen gecremeerd worden is de behoefte aan een graf voor een overledene de laatste jaren ook sterk verminderd.

Daardoor was er op het kerkhof in Grathem ook een strook grond beschikbaar die ingericht kon worden als strooiveld. Het kerkbestuur van Grathem en enkele vrijwilligers hebben een plan opgesteld en zijn in het najaar van 2020 aan de slag gegaan met de inrichting. Doelbewust is er voor gekozen om er geen traditioneel grasveld van te maken. Het strooiveld moest een parkachtige uitstraling krijgen en een plaats van rust en overdenking worden voor de nabestaanden. Er is een bank geplaatst om bij een bezoek aan het strooiveld even tot rust te komen.

Er zal nog een zuil worden geplaatst met de aanduiding “Strooiveld” Aan deze zuil kan dan, indiende nabestaanden dit wensen, een door het kerkbestuur verstrekt naamplaatje, naam en overlijdensdatum, worden bevestigd van de overledene waarvan de as is uitgestrooid. De kosten voor een naamplaatje zijn € 75,00. De kosten voor het uitstrooien van de as van een overledene is Clusterbreed vastgesteld op een eenmalige bijdrage van € 50,00.

Het moge duidelijk zijn dat er enkele praktische regels zijn opgesteld om het strooiveld netjes en overzichtelijk te houden. Deze regels worden te zijner tijd opgenomen in het begraafplaatsreglement.

Kortheidshalve komt het erop neer dat er bij het uitstrooien van de as steeds een vrijwilliger van de kerkhof aanwezig dient te zijn. Uitstrooien kan op één plek of over het gehele veld. Markeringen van waar de as van de overledene is uitgestrooid is niet toegestaan. Wel is er in de nabijheid van de zuil gelegenheid om bloemen neer te leggen, na het verwelken zullen die door een vrijwilliger van het kerkhof worden opgeruimd.

Voorafgaande aan het uitstrooien van de as dient u contact op te nemen met het kerkbestuur van onze parochie om een afspraak te maken over datum en tijd van uitstrooien.

Zie hier beneden enkele foto's van de inzegening door pastoor Vankan:


Meerjarig onderhoud

In 2013 is een meerjarig-onderhoudsplan opgesteld voor de parochiekerk te Grathem.

Als basis heeft een inspectierapport uit 2012 gediend van Monumentenwacht.

De werkzaamheden betreffen voornamelijk onderhoud aan daken, aanpassingen aan natuursteen en kunststeen en glas- en verfwerk.

In het kader van het Besluit Rijkssubsidiering Instandhouding Monumenten 2013 (BRIM) is subsidie aangevraagd.

De begrootte kosten voor het project bedragen € 50.000 euro.

In het kader van de BRIM 2014-2019 is 50% subsidie toegezegd. Via de provincie Limburg is 20 % subsidie toegezegd en door de gemeente Leudal 10 %.

Daarmee blijft 20% van de kosten voor rekening van de parochie Grathem. Uw gift is meer dan welkom.

 

Door bouwadvies + bouwmanagement Roijen + Ubags uit Berg en Terblijt is een een verdere uitwerking van het plan gemaakt.

Zij zullen de bouwwerkzaamheden ook begeleiden.

Eind 2015 is gestart met de werkzaamheden. Inmiddels is een platdak vernieuwd en is aan de overige daken klein jaarlijks onderhoud verricht.

Begin 2016 zal worden gestart met aanpassing van de mergel van de toren (dmv verrijker) en overige kleine werkzaamheden.


Opening dagkapel

Op 25 december 2018, 1e Kerstdag, is de dagkapel van parochie St. Severinus in Grathem officieel in gebruik genomen. Aansluitend aan een muzikale Hoogmis voor Kerstmis, met medewerking van ons parochiekoor en een afvaardiging 

van harmonie St. Agatha, heeft pastoor Marcus Vankan de dagkapel en het beeld van Maria de moeder van Jezus, ingezegend.

 

De dagkapel is in zijn geheel tot stand gekomen door de vrijwillige inzet van een aantal mensen die zich nauw betrokken voelen bij de kerk. Iedere vrijwilliger heeft met zijn eigen specialiteiten een steentje bijgedragen aan het tot stand komen van deze mooie dagkapel. Een moment van gebed, en plek waar je tot Maria kunt bidden en haar tussenkomst en bemiddeling kunt aanroepen bij ziekte, zorgen, pijn en verdriet. Een plek waar je steun kunt vinden, de bezoekers vragen om "kracht" en "genade", steken een kaarsje aan. Ook is er gelegenheid je gevoelens van je af te schrijven, het kan allemaal op deze bijzondere plek. De dagkapel zal dagelijks geopend zijn en geeft een mooie blik op het interieur van de monumentale kerk van de Heilige Severinus. Het Cluster Tabor en in het bijzonder het kerkbestuur van de parochie Grathem, wil iedereen die heeft bijgedragen aan het tot stand komen van deze dagkapel hartelijk danken voor zijn of haar inzet.

 

Hier kunt u een fotoreportage downloaden.