Grathem


Veel info over de kerk van Grathem vindt u hier, op de website Kerkgebouwen in Limburg.

 

 


Meerjarig onderhoud

In 2013 is een meerjarig-onderhoudsplan opgesteld voor de parochiekerk te Grathem.

Als basis heeft een inspectierapport uit 2012 gediend van Monumentenwacht.

De werkzaamheden betreffen voornamelijk onderhoud aan daken, aanpassingen aan natuursteen en kunststeen en glas- en verfwerk.

In het kader van het Besluit Rijkssubsidiering Instandhouding Monumenten 2013 (BRIM) is subsidie aangevraagd.

De begrootte kosten voor het project bedragen € 50.000 euro.

In het kader van de BRIM 2014-2019 is 50% subsidie toegezegd. Via de provincie Limburg is 20 % subsidie toegezegd en door de gemeente Leudal 10 %.

Daarmee blijft 20% van de kosten voor rekening van de parochie Grathem. Uw gift is meer dan welkom.

 

Door bouwadvies + bouwmanagement Roijen + Ubags uit Berg en Terblijt is een een verdere uitwerking van het plan gemaakt.

Zij zullen de bouwwerkzaamheden ook begeleiden.

Eind 2015 is gestart met de werkzaamheden. Inmiddels is een platdak vernieuwd en is aan de overige daken klein jaarlijks onderhoud verricht.

Begin 2016 zal worden gestart met aanpassing van de mergel van de toren (dmv verrijker) en overige kleine werkzaamheden.


Opening dagkapel

Op 25 december 2018, 1e Kerstdag, is de dagkapel van parochie St. Severinus in Grathem officieel in gebruik genomen. Aansluitend aan een muzikale Hoogmis voor Kerstmis, met medewerking van ons parochiekoor en een afvaardiging 

van harmonie St. Agatha, heeft pastoor Marcus Vankan de dagkapel en het beeld van Maria de moeder van Jezus, ingezegend.

 

De dagkapel is in zijn geheel tot stand gekomen door de vrijwillige inzet van een aantal mensen die zich nauw betrokken voelen bij de kerk. Iedere vrijwilliger heeft met zijn eigen specialiteiten een steentje bijgedragen aan het tot stand komen van deze mooie dagkapel. Een moment van gebed, en plek waar je tot Maria kunt bidden en haar tussenkomst en bemiddeling kunt aanroepen bij ziekte, zorgen, pijn en verdriet. Een plek waar je steun kunt vinden, de bezoekers vragen om "kracht" en "genade", steken een kaarsje aan. Ook is er gelegenheid je gevoelens van je af te schrijven, het kan allemaal op deze bijzondere plek. De dagkapel zal dagelijks geopend zijn en geeft een mooie blik op het interieur van de monumentale kerk van de Heilige Severinus. Het Cluster Tabor en in het bijzonder het kerkbestuur van de parochie Grathem, wil iedereen die heeft bijgedragen aan het tot stand komen van deze dagkapel hartelijk danken voor zijn of haar inzet.

 

Hier kunt u een fotoreportage downloaden.