Kelpen-Oler


Veel info over de kerk van Kelpen-Oler vindt u hier, op de website Kerkgebouwen in Limburg.

 

 


Groot onderhoud kerk H. Liduina

Eind 2015 is in het Clusterbestuur besloten dat aan de 5 parochiekerken, pastoriën en parochiekantoren tot nader bericht jaarlijks klein onderhoud zal worden uitgevoerd. De daarmee samenhangende kosten waren in beeld m.u.v. de kosten voor de kerk en pastorie in Kelpen-Oler. Naar aanleiding van de opname door Monumentenwacht en de opname i.k.v. de prijsvorming kwamen de tekortkomingen in beeld. Het leien dak en de zinken goten van de pastorie op korte termijn te vervangen. Dit wordt vooralsnog geparkeerd. Het dak van de kerk is voor een groot deel met een grote onderhoudsbeurt voor 10-15 jaar te behouden. Enkele dakdelen moeten worden vervangen.


De volgende werkzaamheden werden uitgevoerd:

  • Torentje Liduinanis: Sloop-Leiwerk-Bekroning-Goten-Lood
  • Dakjes hoofdingang: Slopen-Leien-Goten
  • Platdak boven parochiezaaltje: EPDM aanpassen
  • Platdak tussenlid gedeeltelijk: Overlagen


    Op 13-3-2017 is gestart met de werkzaamheden.

Tijdens het werk bleek dat enkele goten en afvoeren in slechte staat verkeerden. Daarop is besloten om extra 3 goten en 12 HWA te vervangen. De daaruit voortkomende meerkosten bedroegen euro 5325,44 incl. BTW. 

Daarmee kwamen de totale kosten uit op euro 26.600,00 incl. BTW (begroot € 25.000,00). 


Op 05-04-2017 is het werk opgeleverd zonder verdere bemerkingen.

 

Piet van de Winkel - Tim Schmitz - Jo Smolenaars


Nieuwe dagkapel

Heel vaak zitten de voorste banken leeg. Bijna nooit, op enkele uitvaarten na, zit de kerk vol. Aan weerszijden worden daarom 3 banken achterin weggehaald, de vlonder verwijderd en gelijkvloers tegels gelegd. Zodoende ontstaat daar ruimte voor bijv. uitvaarten.

 

In de regel is ons kerkgebouw slechts 1x per 2 weken open voor een weekendviering. Mensen hebben soms ook behoefte aan MEDITATIE, een KAARSJE branden, enz.

Er is een schetsontwerp gemaakt voor de inrichting van de dagkapel. Zie verderop.

De MARIAKAPEL samen met de LIDUINAKAPEL zullen op gezette tijden open zijn. Bekendmaking middels een bord: “DAGKAPEL OPEN.”

De kosten werden geraamd op €7900 incl. Onze Kerstcollecte, bisdomsubsidie, giften en zelfwerkzaamheid zullen de kosten aanzienlijk drukken. Voorzien zijn afsluitbare stalen hekpoorten die open gaan tijdens diensten. Tevens een schuin verlopende wand, gedeeltelijk gemaakt van de verwijderde kerkbankdelen.

 

Zo was het

 

Harrie maakt het regelwerk bij Schrurs Timmerwerken.         

Piet: Hoe gaan we dat doen?

 

Ruud, de vakschilder, de wand is gereed

 

Het maken van de poorten vordert

 

Werkzaamheden gestart 11-2-2016

 

20-2-2016, de tegelvloer en steunkolommen zijn klaar

6-3-2016, de aftimmering vordert

 

Oog voor detail

 

Poorten geplaatst

 Geweigerd schilderij nu in kerk Kelpen-Oler

Zaterdag 24 september 2016 was een bijzondere dag voor de H.Liduinaparochie Kelpen-Oler.

Pastoor Vankan zegende aan het eind van de H.Mis de nieuwe Maria-Liduina Dagkapel in.

Hij zegende ook de stoeptegel van Oud-Prins Ton II (van Montfort-2015) voor het Aod-Prinsenpaedje.

Gratis.

Na de dienst werd met een korte gebedsceremonie, ook het zeer grote schilderij (244x200)

Kruisdragers, met als bovenschrift Neem uw kruis op en volg mij, van de Zuid-Limburgse kunstenaar Sjef Hutschemakers (Banholt 1931) overgedragen aan de parochie. Het hangt in de winterkapel. Deze overdracht kwam door bemiddeling van pastoor Vankan geheel gratis tot stand.

Geweigerd

Tijdens een 14-daags verblijf wegens ziekte in het Academisch Ziekenhuis te Maastricht, bezocht Sjef vaker de stilteruimte in dit AZM. Hij vond het er maar kaal en schilderde na revalidatie een drietal schilderijen voor die ruimte. Zijn aanbod werd geweigerd. Het AZM diende neutraal te blijven, aldus de directie. Dit kwam pastoor Vankan ter ore tijdens de opening van de overzichtsexpositie over het werk van Sjef Hutschemakers in het museum Land van Valkenburg.

De intentie achter het schilderij Kruisdragers past naadloos bij de H.Liduina van Schiedam die een kruis van 38 jaren bedlegerigheid te dragen had na een schaatsongeluk als 16-jarig meisje.

 

Dagkapel

Aan weerszijden van de kerk zijn de 3 laatste banken en de vlonders weggehaald en is er passend tegelwerk voor in de plaats gekomen. Het gedeelte achterin geeft meer ruimte bij uitvaarten e.d. In het andere is nu de Maria-Liduina-Dagkapel, Een stilteplek om even binnen te lopen, een kaarsje op te steken, te bidden/mediteren bij de nis van Maria Altijddurende Bijstand of bij het beeld van de H. Liduina van Schiedam, patrones van de zieken.

 

Noveenkaars

B.g.v. de opening is er een Liduina-noveenkaars vervaardigd met hier op de afbeelding van het ronde glas-in-lood-raam van de H.Liduina, boven in het priesterkoor.

 

Info

Tim Schmitz, Kelpen-Oler 06-57004894

of Pastoor Vankan 0475-475372.