Vacaturebank


Er zijn regelmatig vacatures zowel qua bestuursfunctie, leden kerngroep en vrijwilligers.
Neem contact op met een van de bestuursleden of kerngroepleden. Zij kunnen je meer vertellen over taken die kunnen worden opgepakt.

Vacature Kerkmeester Gebouwen

Per 1 februari 2021 komt in het parochiecluster Tabor de functie Kerkmeester Gebouwen vrij.

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste man/vrouw die deze taak als lid van het kerkbestuur op wil pakken. Naast het coördineren van regulier onderhoud en kleine aanpassingen speelt op dit moment ook het herbestemmen van onze gebouwen mede ingegeven door het beleidsplan 2021-2025. Daarmee wordt de functie de komende jaren extra verbreed en zeer interessant voor mensen met bouwkundige en historische achtergrond.

Heb je interesse of wil je nadere informatie, neem dan contact op met de huidige kerkmeester gebouwen Jo Smolenaars 0651193029.

 

Informatie over het Parochiecluster Tabor kun je vinden op onze website:

www.clustertabor.nl

Onder Gebouwen vind je daarin ook voorbeelden van werkzaamheden die de afgelopen jaren zijn opgepakt.

 

 

Functiebeschrijving Kerkmeester Gebouwen

 

Doel van de functie:

Ervoor zorgdragen dat alle gebouwen in eigendom of in gebruik bij de parochies in een zo goed mogelijke staat van onderhoud zijn en blijven en tevens zo goed als mogelijk voldoen aan de eisen van het specifieke gebruik.

 

Onderbouwing van de functie:

 

Onze parochies beschikken over kerkgebouwen, pastorieën, parochiekantoren en parochiezalen met elk een specifieke functie: de kerk voor de eredienst en samenkomsten, de pastorie voor de huisvesting van de pastoor, voor gesprekken met parochianen en voor vergaderingen, een parochiekantoor voor een scala van ondersteunende taken en een parochiezaal voor grootschaliger activiteiten, waarbij grotere werkgroepen of zelfs een groot deel van de parochianen, denk aan de vrijwilligers, is betrokken. Zeker in de huidige tijd is een afweging nodig van de vereiste accommodaties welke dan vervolgens zo goed mogelijk moeten blijven voldoen aan de eisen, die het specifieke gebruik met zich meebrengt. Daarin vervult de kerkmeester gebouwen een vitale rol.

 

 

Voornaamste taken:

 

 

  1. Regelt een meerjarig onderhoudsplan voor alle gebouwen op basis van inspecties van de monumentenwacht voor de kerkgebouwen resp. lokale bedrijven voor de overige gebouwen. Voert dit plan uit in overleg met de bouwkundig adviseur van het bisdom
  2. Regelt periodieke controle, zowel inwendig als uitwendig van de betreffende gebouwen, de daartoe behorende inventarissen en verdere eigendommen in of rond genoemde gebouwen om tot een zo spoedig mogelijk herstel te komen van de gebreken of schaden
  3. Draagt zorg voor het verkrijgen van subsidie waar dit mogelijk is
  4. Regelt na storm en blikseminslagen extra inspecties door specialisten
  5. Onderneemt bij geconstateerde gebreken zo gauw mogelijk actie om tot een zo spoedig mogelijk herstel te komen. Pleegt voor zover nodig overleg met het kerkbestuur en bisdom, met gemeente en eventueel andere instanties, bedrijven en leverancier. Vraagt offertes op en legt de zaak zo spoedig mogelijk ter behandeling en beslissing voor aan het kerkbestuur
  6. Ziet toe op het conform opdracht uitvoeren van de werkzaamheden en tekent, na afname eventuele processen-verbaal, voor akkoord
  7. Initieert groot onderhoud en wijziging van de accommodaties
  8. Maakt na afloop van het kalenderjaar een jaarverslag van zijn taakgebied
  9. Realiseert door een goede sturing en communicatie met de onder hem vallende vrijwilligersgroep(en) het uitgezette beleid. Per parochie zijn er vrijwilligers voor uitvoering van kleinere werkzaamheden.