Enquete toekomst koren Cluster Tabor

 

Geacht koorlid,

 

Het zal u niet ontgaan zijn dat er diverse veranderingen te verwachten zijn binnen de parochies in ons Bisdom en ook binnen ons Cluster Tabor.

Dat alles heeft te maken met het teruglopen van: kerkbezoek, financiën, vrijwilligers, bestuurders en pastoraal medewerkers.

Zette ons beleidsplan 2016-2020 nog in op uitbouwen van samenwerking, afstemming, openhouden van onze kerken en wat minder weekendvieringen.

Inmiddels hebben wij het beleidsplan 2021-2025 uitgewerkt en aan diverse partijen voorgelegd waaronder het Bisdom. In dat plan gaan we de gerealiseerde samenwerking omzetten naar een federatie met één bestuur en één rekening voor alle parochies samen. Steeds meer zullen mensen en financiën over grenzen heen moeten gaan willen we onder doelen halen.

 

In hoofdlijnen komt het nieuwe beleidsplan 2021-2025 neer op:

- Oplopende tekorten en afnemend kerkbezoek vragen maatregelen

- Eén eucharistisch centrum vormgeven in Heythuysen

- In het eucharistisch centrum wordt toediening van sacramenten geconcentreerd.

- Koren worden samengevoegd tot 2 koren

- Een centraal parochiekantoor

- Zo nodig blijft er nog (tijdelijk) een nevenkerk open

- Minimaal 3 kerken zullen worden gesloten

- Er wordt met de gemeenschappen vormgegeven aan vervangende vormen van pastorale nabijheid

- In de gemeenschappen waar de kerk gesloten wordt komt een passende ruimte voor invulling van pastorale nabijheid

- Overbodige panden (pastorieën, parochiekantoren, kerkgebouwen) worden afgestoten en/of krijgen herbestemming.

- Overgaan naar een federatie per 1-1-2022

- Opstellen van een kerkenvisie 

Voor u is zeker de samenvoeging van koren een bijzonder aandachtpunt. Samen willen die slag maken. En slag waarmee we minder kwantiteit willen koppelen aan meer kwaliteit.

 

Het doel is te komen tot 2 basis- en 2 sub-koren in het Cluster Tabor te weten:

• Basis koor Heythuysen met daaruit gevormd Gregoriaans sub-koor (o.l.v. Luc Jakobs)

• Basis Clusterkoor met daaruit gevormd sub Rouw- en Trouwkoor  (o.l.v. Marij Berkers)

 

Bij dit samengaan zullen we aandacht moeten hebben voor efficiency, kwaliteit en kostenbeheersing. Maar natuurlijk ook voor de zangers, dirigenten, organisten en hun mogelijkheden. 

Iedere parochiaan uit elk van onze parochies is vrij om aansluiting te vragen bij een van de koren zolang het daarmee kan functioneren (wachtlijst). Hoe aansluiting van mensen buiten onze parochies te regelen is zal nader bekeken moeten worden.

Het koor in Heythuysen zal waarschijnlijk in hoofdzaak zo blijven bestaan. De koren van Baexem, Grathem en Kelpen-Oler zullen vooral opgaan in het clusterkoor.

De invulling van Rouw- en trouwkoor en Gregoriaans koor zal zo moeten zijn dat oefenen vanuit en gekoppeld aan een van beide koren mogelijk is.  

Deze koren zullen binnen het Cluster Tabor steun moeten willen geven aan daartoe geëigende vieringen.

 

In de bijlage stellen wij u een aantal vragen in het vertrouwen dat de antwoorden ons weer wat meer zicht zullen gaan geven op de concrete invulling van ons doel.

Wij vragen de antwoorden te geven met het oog op een realistische toekomst en in het belang van ons samen kerk-zijn.

Op dit moment speelt Corona ons danig parten. Deze enquête is gericht op de toekomst na corona.

Alvast grote dank voor je medewerking.

 

De vragenlijst kunt u hieronder invullen of u levert uw enqueteformulier in bij de dirigent of voorzitter van uw koor. Doe dit voor 20 december 2020.

Voel u vrij naam en parochie onderaan het formulier in te vullen, dit is niet verplicht.

 

AVG-privacy: Alle persoonsgegevens en vragen zullen vertrouwelijk door het dagelijks bestuur worden behandeld. Gegevens en antwoorden worden anoniem gedeeld met betrokkenen.